Poučenie o práve na odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Právo odstúpiť od zmluvy

-Do 14 dní máte právo od tejto kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu.

-Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba prevezme tovar.

-Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od zmluvy informovať spoločnosť  Jozef Volanský-Martiček  JVM   Včelia farma Medar prevádzkovateľa internetového obchodu  www.medar.sk formou jednostranného právneho aktu a to buď mailom na jozefvolansky@gmail.com alebo  listom zaslaným na adresu, Poštárka 3298/116, 085 01 Bardejov. 

-Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred  uplynutím príslušnej lehoty.

 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

-Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší nami ponúkaný spôsob štandardného dodania).

-Na vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili na vykonanie pôvodnej transakcie, ak ste výslovne neurčili inak. V žiadnom prípade Vám tím nevzniknú ďalšie náklady.

-Platbu vrátime čo najskôr a však až po obdržaní vráteného tovaru.

Prevzatie tovaru

-Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy,  pošlite späť alebo ho odovzdajte na našej adrese: Poštárka 3298/116 085 01 Bardejov, Slovensko

-Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní.

Náklady spojené s vrátením tovaru

-Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru.

 

Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru

-Tovar je potrebné vrátiť v čo najlepšom stave a zodpovedáte za jeho poškodenie a tým aj zníženie hodnoty tovaru.