Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu www.medar.sk, ktorého prevádzkovateľom je:

 

Jozef Volanský-

Martiček  JVM   Včelia farma Medar

Tel. 0905289457

Poštárka č.116 ,  085  01 Bardejov

ICO:33531226  DIC1020704476

Zaregistrovane na okresnom úrade v Bardejov

Sp.č:2/2002/008823-00002 reg.č. 90/2002

tel. 0905 289457

(ďalej len „predávajúci“)

Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich).

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, spravujú sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, spravujú sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami  zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

 

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávka kupujúceho, to znamená elektronicky vyplnený formulár odoslaný predávajúcemu, predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je  uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením elektronickej objednávky zo strany predávajúceho a pridelením čísla objednávky. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

 

Dodacie podmienky, poštovné a balné

Poštovné a balné od 1.3.2022:

-Osobný odber 0,0€ v našej predajni na ulici Baštová 2 v Bardejove 

-Balík na poštu 5,99€ Osobný odber balíka na pošte do 5 kg brutto (3 kg medu). Ak bude mať balík od 5 do 10kg brutto (4-7 kg medu) bude poštovne 6,99€. Po oznámení o doručení balíka si balík prevezmete na   pošte. V prípade, že balík nebude obsahovať sklo, bude Vám z poštovného automaticky odrátaný príplatok 3.00€, ktorý si účtuje pošta za krehké zásielky.

-Doručenie na adresu 6,99€ Doručenie zásielky na adresu Slovenskou poštou. Cena poštovného je pri zásielke do 5 kg brutto (3 kg medu). Ak bude mať balík od 5 do 10kg brutto (4-7 kg medu) bude poštovne 7,90€. V prípade, že balík nebude obsahovať sklo, bude Vám z poštovného automaticky odrátaný príplatok 3.00€, ktorý si účtuje pošta za krehké zásielky. Objednávky nad 10kg budú zaslané "Express kuriérom" na adresu.

-Expres kuriér na adresu 8,99€ Poštovné pre všetky zásielky nad 10kg brutto ( 8 kg medu). Doručené kuriérom Slovenskej pošty do 24h od odoslania.

Pri zásielke bez skla a hmotnosti menšej ako 1kg zasielame tovar ako doporučenú listovú zásielku.

Objednaný tovar odosiela predávajúci od 3 do 14 pracovných dní. Ak tovar nie je na sklade, predávajúci odosiela tovar ihneď po doručení od svojich dodávateľov. Všetky ceny sú konečné (spoločnosť nie je platiteľom DPH). Ceny vrátane akciových cien platia do odvolania alebo do vyčerpania zásob. Pokiaľ má zákazník tovar objednaný, platí cena, za ktorú zákazník tovar objednal bez ohľadu na zmeny. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru na základe elektronickej objednávky zákazníka v dohodnutej cene a adekvátne zabalený, odoslať tovar v najkratšej možnej lehote, vystaviť a k zásielke priložiť faktúru.

 

 Nevyzdvihnuté zásielky, opätovné zaslanie

V prípade, ak si zásielku (tovar) zákazník nestihne vyzdvihnúť v lehote určenej Slovenskou poštou a Slovenská pošta zásielku doručí späť predávajúcemu, predávajúci upozorňuje, že pri opätovnom odoslaní tovaru účtuje poštovné vo výške 7,50 €.

 

Platobné podmienky

Platba vopred prevodom - Po prijatí objednávky Vám budú na email zaslané údaje k platbe a predfaktúra.

Platba dobierku - Zákazník platí dohodnutú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru na pošte.

Platba v hotovosti pri prevzatí- Pri zásielkách s osobným vyzdvihnutím na predajni je možné zaplatit v hotovosti pri prevzatí.

Objednaný tovar odosiela predávajúci od 3 do 14 pracovných dní. Ak tovar nie je na sklade, predávajúci odosiela tovar ihneď po doručení od svojich dodávateľov. Všetky ceny sú konečné (spoločnosť nie je platiteľom DPH). Ceny vrátane akciových cien platia do odvolania alebo do vyčerpania zásob. Pokiaľ má zákazník tovar objednaný, platí cena, za ktorú zákazník tovar objednal bez ohľadu na zmeny. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru na základe elektronickej objednávky zákazníka v dohodnutej cene a adekvátne zabalený, odoslať tovar v najkratšej možnej lehote, vystaviť a k zásielke priložiť faktúru.

  

Reklamačný poriadok a záručné podmienky

Pri uplatnení reklamácie prosíme postupovať nasledujúcim spôsobom:

Ak reklamujete vadný tovar (výrobok),  tovar nám odošlite späť, doplňte popisom zistenej vady, číslom objednávky a súčasne odošlite upozornenie o uplatnení reklamácie na túto e-mailovú adresu: jozefvolansky@gmail.com.

 

Ak zistíte poškodenie už pri preberaní zásielky, odporúčame zásielku nepreberať a upozorniť nás o tom telefonicky na č. 0905 289 457.


Reklamovaný tovar prosíme odoslať na túto korešpondenčnú adresu:

Jozef Voľanský

Poštárka č. 116

085 01  Bardejov

 

Na každý výrobok sa vzťahuje výrobcom stanovená lehota na použitie uvedená na obale alebo návode konkrétneho výrobku. Záručná doba sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

 

 

 

Vrátenie tovaru, odstúpenie od kúpnej zmluvy

V súlade s ustanovením §7 ods. 1) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov je spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku s nami, a to do do 14 (štrnástich) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

 

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením e-mailom na adrese:

jozefvolansky@gmail.com

alebo aj telefonicky na číslo: 0905 289 457.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu.

 

To sa nevzťahuje na dodatočné náklady vzniknuté iným druhom doručenia vráteného tovaru, ak ste si ho zvolili, pretože ponúkame najlacnejší bežný spôsob doručenia, teda prostredníctvom Slovenskej pošty. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, a ak nám súčasne v uvedenej lehote vrátite tovar späť na našu adresu s podmienkou, že tovar je vrátený ako nepoškodený, nepoužívaný, kompletný, v pôvodnom obale a s dokladom o kúpe.

 

Upozornenie!

Tovar neposielajte na dobierku - nebude predávajúcim prevzatý!

 

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Ochrana osobných údajov

Odoslaním osobných údajov vyjadruje užívateľ internetovej stránky www.medar.sk súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa. Predávajúci ako prevádzkovateľ elektronického obchodu www.medar.sk sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu kupujúci poskytne prostredníctvom registrácie vyplnením a odoslaním objednávkového formulára, nebudú poskytnuté bez súhlasu dotknutej osoby tretím osobám a nebudú použité ani na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou elektronického obchodu www.medar.sk.

 

 

 

q      Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak.

 

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania elektronickej objednávky. Predávajúci a kupujúci plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom  elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

 

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


Bez ohľadu na ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbanlivosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa potvrdia kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok ako neplatné alebo nevynutiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená zverejnením na internetovej stránke www.medar.sk.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 15. 10. 2014

 

 

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Názov subjektu:

Slovenská obchodná inšpekcia

Sídlo subjektu:

Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27

IČO:

17 33 19 27

Dátum zápisu do zoznamu:

01. 02. 2016

Adresa na doručovanie:

Slovenská obchodná inšpekcia 
ústredný inšpektorát 
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 
Prievozská 32, p. p. 29 
827 99 Bratislava 27

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe:

ars@soi.sk
adr@soi.sk

Telefonické číslo:

+421 2 582 72 123, +421 2 582 72 141

Fax:

+421 2 534 14 996

Poverené fyzické osoby, ktoré v mene subjektu alternatívneho riešenia sporov riešia spory (akademický titul, meno, priezvisko, dĺžka funkčného obdobia)

Mgr. Ing. Petra Píšová 
Mgr. Lujza Marčeková 
Mgr. Jana Rohlíčková 
Ing. Mária Jurinová 
Mgr. Eva Habalová 
JUDr. Lenka Sloviaková 
Ing. Monika Sartorisová 
Mgr. Miloš Šulgan 
JUDr. Martina Sujová 
Mgr. Peter Liščinský 
Mgr. Monika Kapitánová

Jazyky, v ktorých je možné podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a viesť alternatívne riešenie sporu

slovenský jazyk 
anglický jazyk

Druhy sporov, ktoré subjekt alternatívneho riešenia sporov rieši

Všetky spory okrem sporov vyplývajúcich zo:

 • zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy,
 • zmlúv o pripojení do distribučnej siete,
 • zmlúv o združenej dodávke elektriny,
 • zmlúv o združenej dodávke plynu,
 • zmlúv o dodávke a odbere tepla,
 • zmlúv o dodávke pitnej vody, a
 • zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu, a
 • zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb,
 • zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku, a
 • zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Dôvody, na základe ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor podľa § 13 ods. 4 zákona

 • ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa  doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal,
 • ak sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €
 • ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné
 • ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia

Poplatok za začatia alternatívneho riešenia sporov

alternatívne riešenie sporov je bezodplatné

Právne predpisy, podľa ktorých postupuje pri riešení sporov

 • zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v platnom  znení
 • zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  platnom znení  (Timesharing)
 • zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach,
 • zákon č. 646/2005 Z. z. o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení
 • zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom  znení
 • zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom  znení
 • zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení
 • relevantné ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa spotrebiteľských zmlúv,
 • zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike,
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve
 • Nariadenie EP a R (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011, o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004
 • Nariadenie EP a R (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004

Záväznosť a právne účinky výsledku alternatívneho riešenia sporu

uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná

PRAVIDLÁ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU

Dôležité je upozorniť, že spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

Zákon sa ďalej nevzťahuje na spory:

 • v ktorých si právo uplatňuje predávajúci voči spotrebiteľovi,
 • pracovno– právneho charakteru,
 • súvisiace so službami všeobecného záujmu
 • súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou,
 • finančné služby.

Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.

Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.

Všetky osobné údaje budú spracovávané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.